0 ഇനങ്ങൾ

വ്യത്യസ്ത തരം ത്രെഡ്

വ്യത്യസ്ത തരം ത്രെഡ്

  • ഐ‌എസ്ഒ ത്രെഡ്
    (പ്രൊഫൈൽ ആംഗിൾ 60?
ഇഴകൾ
പിച്ച്
(മില്ലീമീറ്റർ)
? പുറത്ത്
(മില്ലീമീറ്റർ)
? ദ്വാരം
(മില്ലീമീറ്റർ)
M2 0,40 2,00 1,60
M2,5 0,45 2,50 2,05
M3 0,50 3,00 2,50
M4 0,70 4,00 3,30
M5 0,80 5,00 4,20
M6 1,00 6,00 5,00
M7 1,00 7,00 6,00
M8 1,25 8,00 6,80
M10 1,50 10,00 8,50
M12 1,75 12,00 10,20
M14 2,00 14,00 12,00
M16 2,00 16,00 14,00
M18 2,50 18,00 15,50
M20 2,50 20,00 17,50
M22 2,50 22,00 19,50
M24 3,00 24,00 21,00
ഇഴകൾ
തുള
വേണ്ടി
ടാപ്പിംഗ്
(മില്ലീമീറ്റർ)
പിച്ച്
(മില്ലീമീറ്റർ)
ഇഴകൾ
ഒരിഞ്ചിന്
(ടിപിഐ)
പുറത്തുള്ള
ഡയാം.
(മില്ലീമീറ്റർ)
ബിഎസ്പി
1/8 ബിഎസ്പി 8,75 0,91 28 9,73
1/4 ബിഎസ്പി 11,80 1,34 19 13,16
3/8 ബിഎസ്പി 15,25 1,34 19 16,66
1/2 ബിഎസ്പി 19,05 1,81 14 20,96
5/8 ബിഎസ്പി 21,03 1,81 14 22,91
3/4 ബിഎസ്പി 24,50 1,81 14 26,44
7/8 ബിഎസ്പി 28,25 1,81 14 30,20
1 ബിഎസ്പി 30,75 2,31 11 33,25
1 1/4 ബിഎസ്പി 39,50 2,31 11 41,91
1 1/2 ബിഎസ്പി 45,24 2,31 11 47,80
1 3/4 ബിഎസ്പി 51,00 2,31 11 53,75
2 ബിഎസ്പി 57,00 2,31 11 59,61
ഇഴകൾ
തുള
വേണ്ടി
ടാപ്പിംഗ്
(മില്ലീമീറ്റർ)
പിച്ച്
(മില്ലീമീറ്റർ)
ഇഴകൾ
ഒരിഞ്ചിന്
(ടിപിഐ)
പുറത്തുള്ള
ഡയാം.
(മില്ലീമീറ്റർ)
ബി.എസ്.എഫ്
3/16 ബി.എസ്.എഫ് 3,97 0,79 32 4,76
1/4 ബി.എസ്.എഫ് 5,30 0,98 26 6,35
5/16 ബി.എസ്.എഫ് 6,75 1,15 22 7,94
3/8 ബി.എസ്.എഫ് 8,25 1,27 20 9,53
7/16 ബി.എസ്.എഫ് 9,70 1,41 18 11,11
1/2 ബി.എസ്.എഫ് 11,11 1,59 16 12,70
9/16 ബി.എസ്.എഫ് 12,70 1,59 16 14,29
5/8 ബി.എസ്.എഫ് 14,00 1,84 14 15,88
3/4 ബി.എസ്.എഫ് 16,75 2,12 12 19,05
7/8 ബി.എസ്.എഫ് 19,84 2,31 11 22,23
1 ബി.എസ്.എഫ് 22,75 2,54 10 25,40
ചവിട്ടുക
തുള
വേണ്ടി
ടാപ്പിംഗ്
(മില്ലീമീറ്റർ)
പിച്ച്
(മില്ലീമീറ്റർ)
ഇഴകൾ
ഒരിഞ്ചിന്
(ടിപിഐ)
പുറത്തുള്ള
ഡയാം.
(മില്ലീമീറ്റർ)
ബി.ഡബ്ല്യു
1/8 ബി.എസ്.ഡബ്ല്യു 2,55 0,64 40 3,18
3/16 ബി.എസ്.ഡബ്ല്യു 3,70 1,06 24 4,76
1/4 ബി.എസ്.ഡബ്ല്യു 5,10 1,27 20 6,35
5/16 ബി.എസ്.ഡബ്ല്യു 6,50 1,41 18 7,94
3/8 ബി.എസ്.ഡബ്ല്യു 7,94 1,59 16 9,53
7/16 ബി.എസ്.ഡബ്ല്യു 9,36 1,81 14 11,11
1/2 ബി.എസ്.ഡബ്ല്യു 10,50 2,12 12 12,70
9/16 ബി.എസ്.ഡബ്ല്യു 12,10 2,12 12 14,29
5/8 ബി.എസ്.ഡബ്ല്യു 13,50 2,31 11 15,88
3/4 ബി.എസ്.ഡബ്ല്യു 16,27 2,54 10 19,05
7/8 ബി.എസ്.ഡബ്ല്യു 19,25 2,82 9 22,23
1 ബി.എസ്.ഡബ്ല്യു 22,00 3,18 8 25,40
ഇഴകൾ
തുള
വേണ്ടി
ടാപ്പിംഗ്
(മില്ലീമീറ്റർ)
പിച്ച്
(മില്ലീമീറ്റർ)
ഇഴകൾ
ഒരിഞ്ചിന്
(ടിപിഐ)
പുറത്തുള്ള
ഡയാം.
(മില്ലീമീറ്റർ)
BA
0-ബി‌എ 5,10 1,00 25,38 6,00
1-ബി‌എ 4,50 0,90 28,25 5,30
2-ബി‌എ 4,00 0,81 31,35 4,70
3-ബി‌എ 3,45 0,73 34,84 4,10
4-ബി‌എ 3,00 0,66 38,46 3,60
5-ബി‌എ 2,65 0,59 43,10 3,20
6-ബി‌എ 2,30 0,53 47,85 2,80
7-ബി‌എ 2,05 0,48 52,91 2,50
8-ബി‌എ 1,80 0,43 59,71 2,20

 

ഇഴകൾ
തുള
വേണ്ടി
ടാപ്പിംഗ്
(മില്ലീമീറ്റർ)
പിച്ച്
(മില്ലീമീറ്റർ)
ത്രെഡുകൾ
ഓരോ
ഇഞ്ച്
(ടിപിഐ)
പുറത്തുള്ള
ഡയാം.
(മില്ലീമീറ്റർ)
UNF
2-64 UNF 1,90 0,400 64 2,18
3-56 UNF 2,15 0,450 56 2,51
4-48 UNF 2,40 0,530 48 2,84
6-40 UNF 2,95 0,640 40 3,51
8-36 UNF 3,55 0,710 36 4,17
10-32 UNF 4,10 0,479 32 4,83
12-28 UNF 4,65 0,910 28 5,49
1 / 4-28 UNF 5,50 0,910 28 6,35
5 / 16-24 UNF 6,90 1,060 24 7,94
3 / 8-24 UNF 8,50 1,060 24 9,53
7 / 16-20 UNF 9,90 1,270 20 11,11
1 / 2-20 UNF 11,40 1,270 20 12,70
9 / 16-18 UNF 12,90 1,410 18 14,29
5 / 8-18 UNF 14,50 1,410 18 15,88
3 / 4-16 UNF 17,46 1,590 16 19,05
7 / 8-14 UNF 20,42 1,810 14 22,23
1-12 യു.എൻ.എഫ് 23,25 2,120 12 25,40
ഇഴകൾ
തുള
വേണ്ടി
ടാപ്പിംഗ്
(മില്ലീമീറ്റർ)
പിച്ച്
(മില്ലീമീറ്റർ)
ഇഴകൾ
ഒരിഞ്ചിന്
(ടിപിഐ)
പുറത്തുള്ള
ഡയാം
(മില്ലീമീറ്റർ)
UNC
2-56 യു.എൻ.സി 1,85 0,45 56 2,18
3-48 UNC 2,10 0,53 48 2,51
4-40 UNC 2,35 0,64 40 2,84
6-32 UNC 2,84 0,79 32 3,51
8-32 UNC 3,50 0,79 32 4,17
10-24 UNC 3,90 1,06 24 4,83
12-24 UNC 4,55 1,06 24 5,49
1 / 4-20 UNC 5,30 1,27 20 6,35
5 / 16-18 UNC 6,60 1,41 18 7,94
3 / 8-16 UNC 8,00 1,59 16 9,53
7 / 16-14 UNC 9,40 1,81 14 11,11
1 / 2-13 UNC 10,80 1,95 13 12,70
9 / 16-12 UNC 12,25 2,12 12 14,29
5 / 8-11 UNC 13,50 2,31 11 15,88
3 / 4-10 UNC 16,50 2,54 10 19,05
7 / 8-9 UNC 19,45 2,82 9 22,23
1-8 യു.എൻ.സി 22,25 3,18 8 25,40
ടാഗുകൾ:

ഹാം‌ഗ് ou എവർ-പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ്

ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളെയും ഇഷ്‌ടാനുസൃത പരിഹാരങ്ങളെയും കുറിച്ച് കൂടുതലറിയുക. ആഗോള ഉപയോക്താക്കൾക്ക് പരിരക്ഷ നൽകുന്നതിന് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്.

വിശദാംശങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക.


ചൈനയിലെ മെക്കാനിക്കൽ ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങളുടെ മുൻ‌നിര നിർമ്മാതാക്കൾ, വിതരണക്കാർ, കയറ്റുമതിക്കാർ എന്നിവരിൽ ഒരാളായി ഞങ്ങൾ റിഡ്യൂസറുകൾ, സ്പ്രോക്കറ്റുകൾ, വ്യാവസായിക, കൺവെയർ ചെയിൻ, ബെൽറ്റുകൾ, പുള്ളികൾ, ഗിയറുകൾ, റാക്കുകൾ, ഗിയർബോക്സുകൾ, മോട്ടോറുകൾ, പി‌ടി‌ഒ ഷാഫ്റ്റുകൾ, ടേപ്പർ ലോക്ക് ബുഷിംഗ്, വാക്വം പമ്പുകൾ, സ്ക്രൂ എയർ കംപ്രസ്സറുകളും മറ്റ് നിരവധി ഉൽപ്പന്നങ്ങളും.

ഉൽപ്പന്ന സെറ്റുകൾ

അലുമിനിയം സീരീസ് വേം ഗിയർ കുറയ്ക്കുന്നവർ ബെവൽ ഗിയർ ഡ്രൈവുകൾ സൈക്ലോ ഗിയർബോക്സ് ഇരട്ട പിച്ച് സ്പ്രോക്കറ്റുകൾ ഇരട്ട സീരീസ് വേം ഗിയർ കുറയ്ക്കുന്നവർ യൂറോപ്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്പ്രോക്കറ്റുകൾ EX സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്പ്രോക്കറ്റുകൾ ബി തരം FB ഇരട്ട പിച്ച് സ്പ്രോക്കറ്റുകൾ FBK സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്പ്രോക്കറ്റുകൾ FBN സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്പ്രോക്കറ്റുകൾ FB സിംഗിൾ ഡബിൾ സ്പ്രോക്കറ്റുകൾ ഗിയേർഡ് മോട്ടോർ ഹെലിക്കൽ ബെവൽ ഗിയർ ഹെലിക്കൽ ഗിയർ റിഡ്യൂസർ ഉയർന്ന ഗ്രേഡ് കഠിനമാക്കിയ പല്ലുകൾ ഒരു തരം ഉയർന്ന ഗ്രേഡ് കഠിനമാക്കിയ പല്ലുകൾ സ്പ്രോക്കറ്റുകൾ ബി തരം ഇഞ്ച് ഡൈമെൻഷൻ വേം ഗിയർ റിഡ്യൂസറുകൾ വ്യാവസായിക ശൃംഖലകൾ ജാപ്പനീസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്പ്രോക്കറ്റുകൾ കെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്പ്രോക്കറ്റുകൾ ഒരു തരം മെട്രിക് ഡൈമൻഷൻ വേം ഗിയർ റിഡ്യൂസറുകൾ എൻ‌കെ‌എൻ‌ സ്റ്റാൻ‌ഡേർഡ് സ്‌ട്രോക്കറ്റുകൾ‌ എൻ‌കെ സ്റ്റാൻ‌ഡേർഡ് സ്‌ട്രോക്കറ്റുകൾ‌ ബി തരം എൻ‌കെ സ്റ്റാൻ‌ഡേർഡ് സ്‌ട്രോക്കറ്റുകൾ‌ സി തരം സ്ലീവ് ഡ്രൈവിനായുള്ള പ്ലാനറ്ററി ഗിയർബോക്‌സുകൾ ട്രാക്ക് ഡ്രൈവിനായുള്ള പ്ലാനറ്ററി ഗിയർബോക്‌സുകൾ വീൽ ഡ്രൈവുകൾക്കായുള്ള പ്ലാനറ്ററി ഗിയർബോക്‌സുകൾ വിഞ്ച് ഡ്രൈവുകൾക്കായുള്ള പ്ലാനറ്ററി ഗിയർബോക്‌സുകൾ യാവ് ഡ്രൈവിനായുള്ള പ്ലാനറ്ററി ഗിയർബോക്സുകൾ പ്ലാനറ്ററി ഗിയർ റിഡ്യൂസറുകൾ പ്ലേറ്റ് ചക്രങ്ങൾ സ്പ്രോക്കറ്റുകൾ പവർ ലോക്കുകൾ സ്റ്റോക്ക് ബോറുള്ള പുള്ളികൾ റോളർ ചെയിനുകൾ ഒറ്റ ഇരട്ട സ്പ്രോക്കറ്റുകൾ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സീരീസ് വേം ഗിയർ റിഡ്യൂസറുകൾ സിംഗിൾ ഡബ്ല്യു സീരീസ് വേം ഗിയർ റിഡ്യൂസറുകൾ സ്റ്റെയിൻ‌ലെസ് സ്റ്റീൽ സ്പ്രോക്കറ്റുകൾ SUS FB സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്പ്രോക്കറ്റുകൾ ടേപ്പർ ബോര് സ്പ്രോക്കറ്റുകൾ ടേപ്പർ ലോക്ക് പുള്ളികൾ വേരിയേറ്റർ വി ടേപ്പർ പുള്ളീസ് എസ്‌പി‌എ വി ടേപ്പർ പുള്ളീസ് എസ്പിബി വി ടേപ്പർ പുള്ളീസ് എസ്പിസി

പോസ്റ്റ് ൽ അത് പിൻ